NASJONALT BÆRETREFF
NASJONALT BÆRETREFF
FWCC.jpg
 
 

Skjemmer du bort barnet ditt ved å bære det?

En av de vanligste, negative kommentarene til foreldre som bærer sine barn handler om at man skjemmer bort barnet ved å bære det. Ikke bare fra venner og familie, men også fra fagpersoner du møter med en nyfødt baby og etter hvert som barnet vokser. De vil fortelle deg om risikoene ved bæretøy, gjerne uten at du har spurt om deres mening. Og de mener så godt, de deler bare bekymringene de har for helsen til din lille: babyen vil aldri lære å sove på egenhånd, du overbeskytter, du binder jo faktisk barnet fast til kroppen din, du kan ikke være i stand til å akseptere barnets behov for uavhengighet..

Som psykolog mener Claudia Watzel at det er enkelt å vise til vitenskapelige bevis og teorier som viser hvor gale disse bekymringene er. Men som mor husker hun godt hvor sårende disse kommentarene var da hun bar sitt første barn. Og det er i kontrasten mellom disse to personlige erfaringene at denne sesjonen kommer fram.

Det er så mange forskjellige grunner til at foreldre velger å bære sine barn. Hver og en av disse grunnen må respekteres, akkurat som alle andre avgjørelser foreldre tar, så lenge det ikke er umiddelbar fare for barnet. I denne sesjonen vil Claudia vise hvorfor det er så viktig å oppmuntre alle til å forsvare sine personlige valg, og hvordan evnen til å gjøre det kan være viktig for å skape et godt nok miljø for barnet å vokse opp i.

Ofte er et personlig valg resultatet av bare en magefølelse. Men når man møter disse forskjellige meningen om hvordan man skal oppdra sine barn kan det være nyttig å ha vitenskapelige bevis å vise til for å underbygge at du har tatt riktig valg for ditt barn. Claudia gir oss derfor en kort innføring i tilknytningsteori, hva man har funnet og hvordan det knyttes til bæretøy. Det vil være tid for deltakerne å diskutere negative kommentarer man har hørt fra helsepersonell, venner og familie og hvordan man kan reagere på det.

Denne sesjonen er åpen for både foreldre og fagpersoner.

Does babywearing spoil you child?

One of the most frequent negative comments about babywearing parents hear is about spoiling the child. Not only by friends and relatives, even professionals you meet with your newborn or baby may try to tell you about the risks of babywearing, mostly even without being asked for their opinion. Meaning only well, of course, they might share their concerns about the health of your little one: the baby will never learn how to fall asleep on her own, you are being overprotective, you literally bond the baby to your body, you are unable to accept the baby’s need for independence….

Being a psychologist, I find it quite easy to refer to scientific proof and theories to show how wrong these assumptions are. However, being a mother myself who used to carry her daughter during the first years of her life I can still recall how much these insisting comments would hurt. These opposing personal experiences is where the workshop starts from.

There are many reasons why parents choose to include babywearing in their lives. Each and every single one of them needs to be respected, just as any other decision a parent makes, as long as it is not an immediate danger for the child. In my workshop, I would like to show why it is important to encourage parents to defend their personal choices, and how the ability to do so can be important in creating a good-enough environment for the child to grow up in. 

Quite often a personal choice is the result of a mere gut feeling. When it comes to differing opinions about how to raise a child being able to show that there is scientific evidence your choice is right can be helpful. I will give a brief introduction to attachment theory and its findings and then link it to babywearing. There will be time for the participants to discuss negative comments they have heard from health professionals (and friends and families) and how one could react to them. 

The workshop is open both for parents and professionals.

BILLETTER

For å kunne delta på workshop må du ha billett til festivalen, dette kjøpes hos TicketCo. Egne foredragsbilletter må bestilles på samme side.

Tickets:
To be able to attend a workshop you must have a ticket for the festival, this is purchased from TicketCo. Own tickets to the talk must be purchased in addition, also at TicketCo.  

 

Claudia Watzel

Claudia is a psychologist (Diploma) and psychotherapist-in-training. She is specialising in treatment of mothers and infants. She is a babywearing consultant (Clauwi and TSDD). And she has work experience with psychiatric and psychosomatic patients. She has teaching experience at the Department for Special Needs Education at Humboldt-University, including supervising students during their practical working experience. 

Married. Since the homebirth of her daughter in 2011 sha is engaging in fighting for women’s rights in pregnancy, childbirth and the postpartum period and against obstetric violence.

Her first encounter with babywearing was while babysitting in her early twenties, and it was love at first sight. So when she got pregnant about 10 years later a woven wrap was one of the first things she bought for the baby. She is still passionate about babywearing and enjoy sharing her love with parents-to-be and parents.